Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
http://pcpr-kluczbork.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty były przygotowane poprawnie.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20b
Tel./Faks: 77 418-00-30
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl
strona internetowa: pcpr-kluczbork.pl

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@pcpr-kluczbork.pl, numer telefonu 77-418-00-30. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy do drzwi wejściowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wydzielone miejsca dla parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Usługa tłumaczenia w zakresie PJM i SJM także może być świadczona on-line za pomocą wideokomunikatorów Whatsapp lub Skype, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego wniosku (załącznik do pobrania poniżej) oraz kontakcie z PCPR w KLB.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem w referacie ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: faxem 77-418-00-30, telefonicznie 77-418-00-30 wew.20, 77 400-38-70 mail: sekretariat@pcpr-kluczbork.pl  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Załączniki:

Aktualności

07.10.2021

Zakończenie zadania realizowanego w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”


23.08.2021
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

28.07.2021
Przedłużenie terminu składania wniosków na stanowisko "Pracownika socjalnego" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 28.07.2020r.
 

 

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA