Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Działania


I. WARSZTATY SPOŁECZNO-INTEGRACYJNE DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Warsztaty społeczno-integracyjne przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej stanowią element usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W warsztatach weźmie udział 40 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty będą prowadzone przez pedagoga, psychologa i terapeutę przy współudziale pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem warsztatów będzie rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, nauka wyrażania emocji i uczuć, nauka funkcjonowania w zespole, nauka efektywnych sposobów organizacji  czasu wolnego, rozwijanie samodzielności, wytrwałości. Efektem będzie podniesienie własnej wartości, tolerancja i empatia w kontaktach interpersonalnych, przełamanie własnych słabości i ograniczeń. Cykl warsztatów zakończy zorganizowany wypoczynek letni w formie kolonii dla 30 dzieci. Wyjazd będzie miał charakter rekreacyjny i treningowy w zakresie samodzielności i kontaktów interpersonalnych.

II. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej stanowią element usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zostaną zrealizowane w trzech formachw postaci:

-zajęć grupowych prowadzonych przez specjalistów: doradcę zawodowego, seksuologa, psychologa oraz radcę prawnego. Łącznie udział weźmie 35 dzieci w wieku 13-18 lat. Celem zajęć będzie zwiększenie samoświadomości i świadomości społeczno-prawnej oraz podstawy edukacji z zakresu doradztwa zawodowego

-zajęć specjalistycznych obejmujących stymulację polisensoryczną wg pór roku oraz terapię metodą integracji sensorycznej, które skierowane będą do 15 dzieci. Celem zajęć będzie wzmacnianie i koncentracja uwagi, radzenie sobie z napięciami emocjonalnymi, rozwijanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, poznawanie świata za pomocą zmysłów. Efektem będzie wzmocnienie poczucia własnej wartości, integracja z otoczeniem

-konsultacji indywidualnych oraz terapii z: terapeutą/pedagogiem, psychologiem, neurologopedią, oligofrenopedagogiem. Udział weźmie 30 dzieci. Celem działania będzie wyrównanie deficytów, poprawienie relacji interpersonalnych, wzmacnianie, wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny oraz emocjonalny wg indywidualnych możliwości uczestników.

III.   SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zobowiązane są do podnoszenia swoich kwalifikacji m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązany jest dać taką możliwość rodzinom zastępczym. Rodziny zastępcze zostaną skierowane na następujące szkolenia:

-konferencyjno-warsztatowe dla ojców oraz dla ojców i matek. Udział weźmie 15 osób

-spotkania rodziców zastępczych ze specjalistami: radcą prawnym, pediatrą, pracownikiem socjalnym, kuratorem. Udział weźmie 30 osób

-warsztatowe ,,Szkoła dla rodziców”. Udział weźmie 50 osób w 5 grupach

Szkolenia dla rodzin zastępczych będą miały formę ciekawych spotkań ze specjalistami oraz warsztatów, których celem będzie poszerzenie wiedzy w zakresie prawa rodzinnego, zdrowia a także wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, naukę właściwego odczytywania komunikatów wysyłanym przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie porozumiewania się oraz wymiana doświadczeń. Głównym rezultatem szkoleń będzie lepsze radzenie sobie rodziców zastępczych w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, refleksja nad własną postawą wychowawczą.

IV.  INTEGRACJA RODZINNA

W celu poprawy funkcjonowania rodzin oraz wzajemnej współpracy, od kilku lat organizowane są spotkania integracyjne na okoliczność obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz świąt. Obserwuje się pozytywne efekty powyższych działań. Wspólna zabawa i świętowanie pozwala na wzajemnie poznanie się w innych relacjach, rodziny wyraźnie się integrują i z roku na rok przybywa coraz więcej rodzin biorących udział w tych spotkaniach. Powyższe informacje wskazują, że integracja rodzinna jest elementem niezbędnym w realizacji niniejszego projektu. Spotkania i wyjazdy integracyjne w projekcie będą miały na celu zmniejszenie izolacji rodzin zastępczych, wzajemnie bliższe poznanie się, wymianę doświadczeń w pokonywaniu trudności, wsparciu i pomocy w dostrzeganiu potencjalnych problemów oraz ich zapobieganiu. W czasie trwania projektu planowanych jest 7 takich spotkań. Działania takie dadzą poczucie, że nie jest się osamotnionym w trudnych sytuacjach oraz dadzą opiekunom zastępczym chwile wytchnienia od codziennych obowiązków związanych z wychowaniem przyjętych dzieci, a dzieciom możliwość beztroskiej zabawy pod okiem specjalistów.

V.  WOLONTARIAT NA RZECZ RODZIN ZASTEPCZYCH

Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych będzie stanowił uzupełnienie kompleksowego wsparcia kierowanego do beneficjentów w ramach realizowanego projektu. Ideą zadania jest aby pozyskać w porozumieniu z lokalnymi szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu  kluczborskiego w sumie 60 wolontariuszy. Będą oni wspierać rodziny zastępcze i ich podopiecznych w działaniach  wychowawczo-społecznych, kształtowaniu i formowaniu prawidłowych postaw życiowych, organizowaniu czasu wolnego, rozwijaniu pasji i zainteresowań, pomagać w nauce i odrabianiu lekcji. Celem zadania będzie poprawa relacji interpersonalnych w rodzinach zastępczych, wzmocnienie poczuciu własnej wartości i pewności siebie u dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie motywacji do nauki, efektywne i aktywne spędzanie czasu wolnego.

VI.  GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Działaniem wzmacniającym wcześniejsze usługi aktywnej integracji będą spotkania  grupy wsparcia, dla rodzin zastępczych. Będą one stanowiły możliwość wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej szczególnie w sytuacjach rozmaitych deficytów. W grupie wsparcia weźmie udział 10 osób. Grupę wsparcia będzie prowadził psycholog. Celem grupy wsparcia jest wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania.  W grupach będą uczestniczyć osoby znajdujące sięw różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe będzie uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach. Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymają możliwość: uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej, doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach stresu, inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym. Zakłada się, że grupa wsparcia będzie stanowiła stały element wsparcia dla rodzin zastępczych również po zakończeniu projektu.

VII. KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI – PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO

Poprzez konkurs chcemy zbudować pozytywny klimat dla rodzinnej opieki zastępczej, kształtować postawy i wartości rodzinne, a także propagować wzorce życia rodzinnego oraz pierwszeństwo rodzinnej opieki zastępczej przed opieką w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Domy dziecka choć bardzo potrzebne, nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, ani czasu spędzanego z bliskimi w stabilnej atmosferze. Konkurs będzie skierowany do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na przygotowanie pracy literackiej lub plastycznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Konkurs zostanie zorganizowany we współpracy z wolontariuszami oraz Ojcowskim Klubem działającym na terenie Kluczborka na rzecz zaangażowanego ojcostwa biologicznego i zastępczego. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w szkołach, w urzędzie miejskim i starostwie powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. 


Aktualności

16.11.2020
Środki dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON !!!

03.09.2020
Nabór na stanowisko "Sekretarz PZOON" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 03.09.2020r.

14.08.2020
Nabór na stanowisko "Pracownik socjalny" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 14.08.2020r.

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA