Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Informacje
Realizacja zadania w ramach programu na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje o kolejnym zadaniu realizowanym w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON.

Zadanie polega na nieodpłatnym przekazaniu niepełnosprawnym petentom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zestawu w skład którego wchodzi: termometr bezdotykowy oraz pulsoksymetr.

Panująca obecnie pandemia koronawirusa pokazała, że każdy z nas może ulec zakażeniu
i w efekcie zachorować na COVID-19. Unikanie ryzyka, higiena, dystans społeczny, przestrzeganie kwarantanny to główne działania w walce z wirusem SARS-Cov-2. Warto także systematyczne
i samodzielne kontrolować parametry, takie jak saturacja, puls czy temperatura ciała.

Termometr bezdotykowy jest urządzeniem, które pozwala na pomiar temperatury człowieka bez konieczności dotykania go do ciała, dzięki czemu całkowicie wyklucza możliwość przenoszenia różnorodnych zakażeń z jednej osoby na drugą. Jeden termometr na podczerwień może
z łatwością wystarczyć dla całej rodziny.

Pulsoksymetr to niewielkie i bardzo proste w obsłudze urządzenie pozwalające monitorować poziom tlenu we krwi oraz wysokości tętna, a przy COVID-19 to bardzo ważny parametr. Pulsyksometrię wykonuje się również u pacjentów z cukrzycą, chorobami układu oddechowego
i serca.

Wykaz odbiorców:

 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
 • dzieci/ młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.Kampania informacyjna: "Alzheimer - rozumiem - wspieram"

 
PCPR w Kluczborku informuje, że w Systemie SOW zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.


Laptopy i środki dezynfekcyjne, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19


 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zakończyło się wydawanie laptopów i środków dezynfekcyjnych, które otrzymaliśmy w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach dofinansowania, które Powiat Kluczborski otrzymał w wys. 275 755, 00 zł, zakupiono 89 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz środki dezynfekcyjne z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych. Laptopy zakupiono z przeznaczeniem na naukę w trybie zdalnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. Projekt przyczynia się do wsparcia dzieci i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 2019.


Więcej informacji można się dowiedzieć klikając w powyższy obrazek!!!
Zmiany przepisów dot. ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (RODO)- Kliknij tutajPowiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

 

realizuje zadania powiatu z zakresu:

I .    Pomocy społecznej
II.    Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
III.   Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych


 
I. W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:
 1. Prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne oraz socjalne.
 2. Prowadzi Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
 3. Udziela informacji o prawach i uprawnieniach.
 4. Przeprowadza spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień w szkołach z młodzieżą, wychowawcami i rodzicami.
 5. Sprawuje nadzór merytoryczny nad domami pomocy społecznej z terenu powiatu kluczborskiego oraz umieszcza w nich osoby skierowane przez ośrodki pomocy społecznej.
 6. Kieruje do domu dla matki z małoletnimi dziećmi kobiety w ciąży, zapewnia całodobowy okresowy pobyt  matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym.
 7. Przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
  
II. W ramach wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 1. Organizuje opiekę w rodzinach zastępczych, oraz udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
 2. Prowadzi nabór oraz kwalifikuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: zawodowej; niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 3. Organizuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 4. Organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszących kwalifikacje.
 5. Zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez realizowanie postanowień sądu w sprawie kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz merytoryczny nadzór nad podległymi placówkami. 
 6. Przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym: 
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dziecii młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich,
  • zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 7. Realizuje porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.
  
III. W ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
 1. Podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowanie w ramach środków z PFRON do:
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
  • refundowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  • do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 2.   

Od 2002r. przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności który:

 1. Udziela poradnictwa osobom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących ulg i uprawnień.
 2. Orzeka o niepełnosprawności osoby dorosłe oraz dzieci.
 3. Wydaje legitymacje dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, kuratorami sądowymi, policją, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi.
 


Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej !!!

Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie, zgłoś się. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku  - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie kluczborskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy gotowi są podjąć opiekę  nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym.


Osoby chętne powinny zgłosić się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20B lub skontaktować się pod numerem telefonu 77 418 00 30 wew. 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Szczegółowe informacje w zakładce rodziny zastępcze

 

 
      
       Bliżej siebie …………

 

Od maja br Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpocznie realizację programu dla rodzin zastępczych pn. „Bliżej siebie”.
Program został przyjęty do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 620 750,00 zł, wymagany wkład własny w wysokości 34 141,25 zł zabezpieczy powiat kluczborski.

Projekt będzie trwał dwa lata i podczas jego realizacji rodziny zastępcze oraz ich podopieczni będą objęci szerokim i kompleksowym wsparciem. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Dlatego naszym uczestnikom zaproponujemy :

dla dorosłych: szkolenia, grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne (spotkania z pediatrą, radcą prawnym, psychologiem);

dla dzieci: cykliczne spotkania społeczno – integracyjne, zajęcia specjalistyczne w formie terapii, spotkania ze specjalistami (psycholog radca prawny, seksuolog), opiekę wolontariuszy.

Urozmaiceniem projektu będą zajęcia integracyjne w ramach, których przewidziana jest trzydniowa wycieczka, kontynuowane będą uroczystości min. z okazji  Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wspólne celebrowanie Świat, specjalnie dla dzieci zaplanowano kolonię oraz wsparcie wolontariuszy podczas nauki i w czasie wolnym. 

 

Aktualności

14.02.2017
Oferta pracy na stanowisko "Referenta" w tutejszej placówce.

29.11.2016

Wykaz osób spełniających wymogi formalne w związku z naborem na stanowisko Referenta


14.11.2016
Oferta pracy na stanowisko "Referenta"

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA